Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 14:14

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

  a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností

  b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení   

  c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci c) ohlašovně prokázat.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  K podání návrhu o zrušení údaje o trvalém pobytu je oprávněn:

  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je  občan přihlášen k trvalému pobytu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Dle ustanovení § 12 odst. 1 písmena c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo k jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a občan tento objekt  nebo vymezenou část neužívá /obě podmínky musí být splněny současně/.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  K zahájení správního řízení je třeba předložit návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a doklady dosvědčující uvedené skutečnosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, rozsudek soudu aj.). Vlastnictví objektu může správní orgán ověřit rovněž veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Je-li žadatel právnickou osobou (např. bytové družstvo), dokládá rovněž výpis z obchodního rejstříku. Doklady jsou předkládány v originále nebo v úředně ověřených kopiích.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Podáním návrhu u příslušného obecního úřadu. Příslušnost obecního úřadu se řídí místem trvalého pobytu občana, jemuž se ruší trvalý pobyt.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Žádost je nutno podat u Úřadu městského obvodu Michálkovice, Československé armády 325/106, Ostrava-Michálkovice.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K návrhu o zrušení údaje místa trvalého pobytu je potřeba doložit doklady osvědčující, že:

  • žadatel je oprávněn k podání žádosti, t.j. jestliže je vlastníkem domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí) nebo, jestliže je oprávněn užívat byt (nájemní smlouva), jestliže je nájem bytu na dobu určitou, která již uplynula, rovněž doklad o prodloužení nájmu (např. dodatek ke smlouvě, potvrzení o pokračování nájmu). Vlastnictví objektu může správní orgán ověřit rovněž veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
  • zaniklo právo byt užívat (pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohoda bývalých manželů, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, přechod nájmu, prohlášení o opuštění domácnosti atd.),
  • občan dům, byt nebo jejich vymezenou část neužívá (tuto skutečnost uvedou účastníci řízení do protokolu při ústním jednání, popřípadě ji mohou potvrdit svědkové).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za podání návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu za každou osobu se vybírá správní poplatek 100 Kč.

  Příklad: Navrhovatel navrhuje zrušit údaj o trvalém pobytu matce se dvěma dětmi, tedy 3 osobám, správní poplatek bude činit 300 Kč.  

  Upozornění: Uhrazení poplatku nezakládá nárok na vyhovění návrhu. V případě, že rozhodnutím správního orgánu bude zamítnut návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, neboť nejsou splněny podmínky ust. § 12 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel, správní poplatek nebude navrhovateli vrácen.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu bezodkladně, pokud je nelze vydat bezodkladně, je povinen rozhodnout nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitějších případech do 60 dnů. Tuto lhůtu  může nadřízený správní orgán podle potřeby prodloužit.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Občan, jemuž má být trvalý pobyt zrušen.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Hlavní zásadou správního řízení je spolupráce účastníka řízení se správním orgánem. 

  Účastník řízení:

  • doplní neúplné podání ihned po výzvě správního orgánu
  • dostaví se k ústnímu jednání
  • přebírá písemnosti mu adresované do vlastních rukou
  • uvede pravdivě všechny skutečnosti potřebné k objasnění věci
  • doloží potřebné doklady a nic nezatají
  • navrhne důkazy, svědky
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je odvolání. Proti rozhodnutí vydanému Úřadem městského obvodu Michálkovice se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho  doručení k  Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, prostřednictvím Úřadu městského obvodu Michálkovice, Československé armády 106, 715 00 Ostrava.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Další informace lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Podle zákona  § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, skončí platnost občanského průkazu nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

  Občan, jemuž byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů  po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (§ 14 odst. 1 písm. d)  zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.01.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »