Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Petice a stížnosti

Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 13:45

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Petice a stížnosti

 2. Základní informace k životní situaci

  Peticí je takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, se kterým se občané obracejí na orgány města, orgány městských obvodů a Městskou policii Ostrava ve věcech veřejného či jiného společného zájmu, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů.

  Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na orgány města, orgány městských obvodů a Městskou policii Ostrava ve věci ochrany svých zájmů, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se považují rovněž podněty, oznámení či jiné písemnosti sloužící k ochraně zájmů podatele nebo upozorňující na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti uvedených orgánů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let.

  Právnická osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Petice musí mít písemnou podobu a musí být opatřena jménem, příjmením a bydlištěm toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru s uvedením jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výrobu v této věci zastupovat.

  Stížnost nemá předepsanou formu, nicméně musí z ní být patrné, proti komu nebo proti čemu směřuje, které konkrétní věci se týká, případně co se navrhuje.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Petice musí mít písemnou formu.

  Stížnosti lze podávat formou písemnou, ústní, elektronickou, případně telefonicky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Dle věcné příslušnosti u odborů Magistrátu města Ostravy, u  úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy, u Městské policie Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Stížnost šetří a vyřizuje odbor, kterému s ohledem na její zaměření věcně přísluší. V případě petice její příjemce obsah posoudí a určí, který odbor prošetří její obsah, připraví materiál k projednání v příslušném orgánu s návrhem na způsob jejího řešení a zpracuje odpověď.

  Podacím místem pro podání petice a písemných stížností je podatelna úřadu, která se nachází v budově Úřadu městského obvodu Michálkovice, Československé armády 106, 715 00 Ostrava

   

  Adresa pro doručování:

  • Úřad městského obvodu Michálkovice
  • Československé armády 325/106
  • 715 00 Ostrava

  Podacím místem elektronické pošty je elektronická podatelna:

  Podacím místem pro ústní a telefonické stížnosti jsou dle věcné příslušnosti jednotlivý referenti.

   

  Úřední hodiny: pondělí a středa     8:00–11:30     12:30–17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou požadovány.

  Stěžovatel může dle uvážení doklady předložit současně se stížností či jiným podáním.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není stanoven.

  Pro podání lze využít formuláře, zveřejněné na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

  • Stížnost - eMIA

  Pro podání lze využít formuláře, zveřejněné na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Petice musí být vyřízena do 30 dnů ode dne doručení.

  Stížnosti se vyřizují bez zbytečného odkladu do 60 dnů ode dne jejich doručení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dotčené odbory Magistrátu města Ostravy, úřady městských obvodů, případně další zainteresované subjekty.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány.

  V případě, že stížnost neobsahuje vyhodnotitelné informace umožňující její vyřízení, je stěžovatel referentem vyřizující stížnost písemně vyzván k jejímu doplnění v přiměřeně stanovené lhůtě.

  U telefonických stížností, kdy není možné problém vyřídit ihned v rámci hovoru, je volající vyzván, zejména pro pozdější obtížnou prokazatelnost obsahu podání, aby stížnost doručil písemně nebo se dostavil k sepsání protokolu o podání ústní stížnosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.

  Stížnosti v režimu správního řádu lze podat v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny:  posta@michalkovice.cz

  Ostatní stížnosti lze zaslat na elektronickou adresu: posta@michalkovice.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti nebo konkrétní informace, zakládající důvod pro přijetí opatření.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »