Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Středa 20.07.2011 14:52 by michal18

Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

 3. 2. Důvod a způsob založení
 4. 3. Organizační struktura
 5. 4. Kontaktní spojení

  ADRESA:

  Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava

  ÚŘEDNÍ HODINY:
  PO a ST: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
  podatelna, pokladna: PO a ST:  8:00-11:30 a 12:30-17:00
                                    ÚT a ČT:  8:00-11:30 a 12:30-14:00

                                    PÁ:  8:00-11:30                            
  Fax: 599 415 105
  elektronická podatelna : posta@michalkovice.ostrava.cz
  ID datové schránky : frpbzih

 6. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna a.s.
  č.účtu: 19-1649303369/0800

 7. 6. IČ obce

  00845451

 8. 7. DIČ

  CZ00845451

 9. 9. Žádosti o informace
  Místa, kde lze podat žádost o informaci:
  • podatelna Úřadu městského obvodu Michálkovice
   Způsob podání žádosti:
  Formulář (není podmínkou podání žádosti o informaci)
  • Formulář ve formátu word
  • Formulář ve formátu pdf
 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Podatelna Úřadu městského obvodu Michálkovice.

 11. 11. Opravné prostředky
  1. Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Úřadu městkého obvodu Michálkovice.
  2. O odvolání ve věci samostatné působnosti města rozhoduje Rada městského obvodu Michálkovice.
  3. O odvolání ve věci přenesené působnosti rozhoduje starosta městského obvodu Michálkovice.
  4. Poskytovatel, který vydal rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace, připravuje podklady pro jednání odvolacího orgánu.
  5. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání poskytovatelem, nejpozději do 30 a ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od doručení odvolání ve smyslu § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").
  6. Nerozhodne-li odvolací orgán v uvedené lhůtě o odvolání, má se za to, že odvolání zamítl.
  7. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
  8. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.
  9. Pokud zákon nestanoví jinak, postupuje se ve smyslu § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v odvolacím řízení podle správního řádu.
 12. 12. Formuláře
 13. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. 14. Předpisy

  Seznam nejdůležitějších předpisů, podle kterých městský obvod jedná a rozhoduje:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2006 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012, občanský zákoník,
  • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 15. 15. Úhrady za poskytování informací

  Tento sazebník stanoví v souladu s ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona

   

 16. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Rok 2018

  ŽádostOdpověď
  1 Žádost Odpověď
  2 Žádost Odpověď

   

   

  Rok 2017

  ŽádostOdpověď
  1  Žádost Odpověď
  2  Žádost   Odpověď 
  3  Žádost

   Odpověď

  4  Žádost

   Odpověď

  5  Žádost

    Odpověď 

   

  Rok 2016

  ŽádostOdpověď
  1 Žádost Odpověď
  2 Žádost Odpověď

   

  Rok 2015

  ŽádostOdpověď
  1 Žádost Odpověď
  2 Žádost Odpověď
  3  Žádost  Odpověď
  4 Žádost  Odpověď

  Rok 2014

  ŽádostOdpověď
  1 Žádost Odpověď
  2 Žádost Odpověď
  3 Žádost Odpověď
  4 Žádost Odpověď
  5 Žádost Odpověď

   Rok 2013

  ŽádostOdpověď
  1 Žádost Odpověď
  2 Žádost Odpověď
  3 Žádost Odpověď
  4 Žádost Odpověď
  5 Žádost Odpověď
  6 Žádost Odpověď
 17. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Dosud nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

   

 18. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje městský obvod Michálkovice informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky Úřadu městského obvodu Michálkovice. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

  Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích úřadu městského obvodu:

  Účel zpracování osobních údajů

  Subjekt údajů

  Rozsah osobních údajů

  Kategorie příjemců osobních údajů

  Doba uchování

  Projednání materiálů v radě a   zastupitelstvu MOb

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt

  orgány městského obvodu

   10 let

  Vedení registru „Střet zájmů“

  veřejný funkcionář

  titul, jméno a příjmení, datum   narození, oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech, závazcích

  evidenční orgán

   5 let

  Plnění úkolů volebního orgánu

  kandidáti, zmocněnec

  jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý   pobyt, zaměstnání, státní občanství, politická příslušnost

  volební orgány

   10 let

  Správní řízení

  účastníci řízení

  jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování

  účastníci řízení, dotčené správní   orgány

   5 let

  Evidence stížností a petic

  odesílatel dokumentu

  jméno, příjmení, trvalý pobyt

  nejsou

   5 let

  Příjem a evidence dokumentů

  odesílatel dokumentu

  jméno, příjmení, adresa odesílatele

  nejsou

   10 let

  Vyvěšování dokumentů na úřední desce

  žadatelé

  jméno, příjmení, bydliště, datum   narození, RČ

  veřejně přístupná informace všem   občanům

   5 let

  Kontrola a posouzení, případně   vypracování smluv (mimo pracovně právní)

  smluvní strany

  jméno, příjmení, datum narození nebo   RČ, bydliště

  nejsou

   5 let

  Výpisy z Rejstříku trestů na žádost   občana (CZECH POINT)

  žadatelé

  jméno a rodné příjmení, příjmení,   datum narození, místo narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti

  pro potřebu občana k různému řízení

   5 let

  Vystavení průkazu zaměstnancům

  zaměstnanec

  jméno, příjmení, fotka, pracovní   zařazení

  navštěvované subjekty – instituce,   úřady apod.

   10 let

  Evidence členů zastupitelstva

  zastupitel

  titul, jméno a příjmení, datum narození,   rodné číslo, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail

  nejsou

   10 let

  Vidimace a legalizace

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození,   trvalý pobyt, číslo dokladu totožnosti

  nejsou

   10 let

  Vzdělávání zaměstnanců

  zaměstnanec

  titul, jméno a příjmení, datum   narození, místo narození, bydliště

  vzdělávací instituce

   10 let

  Personální evidence zaměstnanců   zařazených do ÚMOb Michálkovice

  zaměstnanci

  osobní údaje související s personální   evidencí zaměstnanců

  zaměstnavatel

   10 let

  Platová evidence zaměstnanců   zařazených do ÚMOb Michálkovice

  zaměstnanci

  osobní údaje vztahující se ke   zpracování platů

  zaměstnavatel

   5 let

  Realizace výběrových řízení na   obsazení volných pracovních míst v rámci ÚMOb Michálkovice dle zákona o   úřednících územních samosprávných celků

  uchazeč o zaměstnání přihlášený do   výběrového řízení

  titul, jméno, příjmení, datum   narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského   průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince),   doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů   (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační   osvědčení

  zaměstnavatel

  5 let 

  Evidence odměn členů Zastupitelstva   městského obvodu Michálkovice, členů výborů zastupitelstva MOb a komisí rady   MOb

  členové zastupitelstva, členové výborů   a komisí

  osobní údaje vztahující se ke   zpracování odměny za výkon funkce

  poskytovatel odměny

   10 let

  Vystavení poukazů, pokladních dokladů,

  uhrazení faktur

  ten koho se doklad týká

  jméno, příjmení, datum narození,   bydliště

  nejsou

   10 let

  Obsazování bytového fondu, výměna   zařizovacích předmětů, změny nájemních smluv

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště

  orgány městského obvodu

   10 let

  Uzavření smlouvy o dílo

  dodavatel služby

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

   5 let

  Vystavení objednávky

  dodavatel

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště

  orgány městského obvodu

   10 let

  Zajišťování pohřbu bez pozůstalých

  zemřelý občan

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, datum úmrtí, rodné číslo

  nejsou

   10 let

  Vydávání stanoviska jako dotčený orgán   státní správy - komunikace

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště

  účastníci řízení

   5 let

  Silniční správní úřad pro místní a   účelové komunikace, připojení k místní komunikaci, parkovací karty, výjimky z   místní úpravy DZ a MK.

  žadatelé účastníci řízení

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, stav zdravotního postižení, rodné číslo

  žadatelé

   5 let

  Výběr správních a místních poplatků

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště

  nejsou

   10 let

  Kontrola nakládání s odpady, s   povrchovými vodami, chovatelské činnosti, týrání zvířat, výskytu plevelů a   neudržovaných pozemků. Vydávání rybářských a loveckých lístků, udělování   pokut dle § 58 zákona o obcích, vydávání stanoviska jako dotčený orgán státní   správy.

  žadatelé, kontrolované osoby

  titul, jméno a příjmení, datum   narození, bydliště, výpis z rejstříku trestů

  žadatelé, kontrolované osoby, dotčené   orgány státní správy

   5 let

  Vedení evidence zemřelých, uzavírání   smluv o nájmu hrobových míst a výběr úhrady užívacího práva k hrobovému místu

  zemřelí, nájemci

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, datum úmrtí, rodné číslo

  nájemci

   5 let

  Vydávání rozhodnutí o kácení dřevin   mimo les, předepisování náhradní výsadby jako ekologickou újmu

  žadatelé, účastníci řízení

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, rodné číslo

  žadatelé, účastníci řízení

   5 let

  Vymáhání pohledávek, náhrady škody,   návrhy na exekuce, výzvy k součinnosti třetích osob

  dlužník

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

   5 let

  Hospodaření se svěřenými prostředky –   dohody o hmotné zodpovědnosti

  zaměstnanec

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště

  nejsou

   5 let

  Přijímání nebo poskytování daru

  žadatel, poskytovatel

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště

  orgány městského obvodu

   5 let

  Uzavření nájemní smlouvy

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

   5 let

  Uzavření smlouvy o výpůjčce

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

   5 let

  Uzavření kupní smlouvy

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

   5 let

  Uzavření darovací smlouvy

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

   5 let

  Uzavření směnné smlouvy

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

   5 let

  Uzavření smlouvy o věcném břemenu

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

   5 let

  Vedení účetní evidence k nájmům bytů a   nebytových prostor

  nájemce

  jméno a příjmení, datum narození,   bydliště, RČ

  nejsou

   10 let

 19. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  Správcem registru oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích a evidenčním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti. V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými funkcionáři.

  Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 uvedeného zákona jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 uvedeného zákona je možné nahlížet na základě žádosti.

  Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat

  a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

  b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo

  c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

  Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

         

 20. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  -

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »