Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Poplatek za komunální odpad

Poslední změna: Pondělí 10.08.2015 11:22

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poplatek za komunální odpad

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně závaznou vyhláškou č. 12/2014 se stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba, která má na území města Ostravy trvalý pobyt, i když se v místě trvalého pobytu fyzicky nezdržuje. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každá fyzická osoba starší 18 let nebo zmocněnec. Za nezletilého jeho zákonný zástupce.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poplatník se k poplatku musí přihlásit do 30 dnů ode dne, kdy mu vznikla poplatková povinnost. Do 15 dnů je povinen nahlásit každou změnu rozhodnou pro výpočet výše poplatku.

  Výše poplatku činí i v tomto roce 498,- Kč na osobu a kalendářní rok. Platí se (odvádí) bez výzvy a bez vydání platebního výměru. Poplatek je splatný do 30.6. běžného kalendářního roku a lze jej hradit složenkou, prostřednictvím SIPO nebo na pokladně MMO. Občané  mohou poplatek hradit i ve splátkách, a to kdykoliv během 1. pololetí a bez sjednání splátkového kalendáře (žádost o povolení splátkového kalendáře je zpoplatněna).

  Číslo bankovního účtu 30015-1649297309/0800 a variabilní symbol (získáte zde) zůstanou zachovány. Poplatek bude možné zaplatit opět na pokladně magistrátu, bankovním převodem či prostřednictvím SIPA. Pokud nám občané sdělí svou e-mailovou adresu, budou na blížící se splatnost poplatku touto cestou upozorněni.

  Nadále lze také hradit poštovní poukázkou A, kterou lze vyzvednout na kterékoli poště. Vzor poštovní poukázky k nahlédnutí zde.

  Doporučujeme využít možnost placení poplatku SIPEM (informace podají pracovnice oddělení daní  a cen nebo lze využít příslušný formulář). Předejdete tak případnému vzniku nedoplatku, který je následně vyměřen a vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora a dluh se tak výrazně prodraží.

  Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byla fyzická osoba odhlášena z trvalého pobytu na území města Ostravy.

  Od poplatku se osvobozuje poplatník: přijatý do zařízení sociálních služeb (platí pouze pro domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení), hospice, přijatý do dětského domova, po dobu pobytu ve věznici během výkonu trestu odnětí svobody, pobývající a zároveň platící poplatek v jiné obci (netýká se poplatku za vlastnictví staveb určených nebo sloužících  k individuální rekreaci v dané obci), umístěný ve středisku výchovné péče – diagnostickém ústavu, zdržující se mimo území České republiky, umístěný v psychiatrické léčebně, a to za podmínky, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích. Dále poplatník s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, a to po dobu nahlášení na adrese ohlašovny, a poplatník, který má  na  území  statutárního  města  Ostravy  ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící  k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná  fyzická osoba. Poplatník je povinen správci poplatku prokázat bez vyzvání skutečnost pro vznik nároku na osvobození, a to předložením  aktuálních dokladů, ze kterých je patrná délka období, na které se vztahuje osvobození. Patřičné doklady je povinen předložit neprodleně po 12 měsících po sobě jdoucích, kdy vznikl nárok na osvobození. Nepomine-li důvod pro osvobození, poplatník je povinen aktuální doklady předkládat opakovaně každý rok.

  V případě, že poplatník změnil v průběhu kalendářního roku trvalý pobyt mimo území města Ostravy a uhradil již poplatek za celý rok, je oprávněn žádat o vrácení přeplatku, jeho výše musí být větší než 100,- Kč. Pokud se poplatník přestěhoval v rámci Ostravy, je stále poplatníkem, a proto nemá právní nárok na vrácení přeplatku. Další důvody pro žádost o vrácení přeplatku jsou např. dvojí platba, úmrtí poplatníka, atd. Poplatník musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

  Poplatek je možno zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové Radnice), dále složenkou nebo převodem z účtu. Bankovní spojení: 30015-1649297309/0800 , nutno uvést variabilní symbol, popř. specifický symbol, který získáte u správce poplatku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplňte potřebný formulář a doručte jej poštou nebo osobně na adresu: 

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Formulář lze vyplnit i elektronicky a zaslat na adresu: komunalniodpad@ostrava.cz Máte-li uzavřenou „Dohodu o poskytnutí a využívání služeb Informačního systému eSMO“, můžete formulář vyplnit on-line na internetovém portálu www.esmo.cz.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na následujících místech můžete řešit vaše požadavky. Obdržíte zde příslušné formuláře a případné další podrobné informace. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, kancelář č. 363 Úřední dny: po, st 8 - 17 hod., čt 8 - 16 hod. Rovněž je vám k dispozici služba call centra na telefonním čísle 844 121 314 a email komunalniodpad@ostrava.cz

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady jsou potřebné pro prokázání nároku na osvobození (např. o pobytu v zahraničí, platbách mimo Ostravu, o výkonu trestu a jiné), a v případě žádosti o vrácení přeplatku takové, které dokládají vaši žádost. V ostatních případech nejsou potřeba.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Registrace k poplatku za komunální odpad

  Změna v registraci - přihlášení poplatníka

  Změna v registraci - ohlášení narození

  Změna v registraci - ohlášení úmrtí

  Změna v registraci - odhlášení poplatníka

  Změna způsobu platby a bydliště

  Žádost o vrácení přeplatku

  Zadání kontaktní adresy

  Oznámení o určení platby

   

  Pro podání lze využít formuláře, zveřejněné na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek 400,- Kč se platí při podání žádosti o splátkový kalendář v případě vyměřeného nedoplatku.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecná lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyplněný formulář je možno zaslat na adresu komunalniodpad@ostrava.cz. Pro podání lze také využít formuláře, zveřejněné na Portále elektronických formulářů eMIA. Uživatelé registrovaní na portále eMIA nebo smluvní, kteří uzavřeli „Dohodu o poskytnutí a využívání služeb eMIA“ mají možnost formuláře stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací najdete na www.esmo.cz.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky lze postihnout zvýšením poplatku až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Za nesplnění ohlašovací povinnosti lze uložit pokutu podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

  Od 1. ledna 2011 upravuje postup správce daně v rámci daňového řízení nový právní předpis – daňový řád.

  Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který není uhrazen. Správce poplatku – obec - vyměřuje tento poplatek platebním výměrem. Nezaplatí-li poplatník místní poplatek vyměřený platebním výměrem ve stanovené lhůtě, stává se platební výměr vykonatelným.

  Daňový řád opouští institut výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku obec přistupuje bez dalšího k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudních exekutorů. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí.

   

  Informace o výši případného dluhu získají zdarma na některém z níže uvedených kontaktů:

  Magistrát města Ostravy, oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu,

  Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, 3. patro, kanceláře č. 357 – 363    

  - e-mail:          komunalniodpad@ostrava.cz

  - telefonický: 844 12 13 14

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Pro vyřizování požadavků fyzických osob v oblastech

   - Přistavení a odhlášení sběrné nádoby

   - Při objednání sběrné nádoby

   - Výměna sběrné nádoby

   - Změna četnosti vývozu nebo typu sběrné nádoby

   - Změna majitele nemovitostí

   

  Jsou určeny tyto kontakty:

   - Písemná korespondence: Magistrát města Ostravy, odbor  OŽP, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30

   - Osobní jednání: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava

   - Telefonický kontakt: 599 444 914, 599 444 915, 599 444 917

  Kontakt na společnost zajišťující odvoz odpadu: OZO Ostrava, s.r.o. Slovenská 1/1083 Ostrava-Přívoz
  Ústředna tel.: 596 101 111 Zelená linka: 800 178 532

  www.ozoostrava.cz

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.02.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »