Referent sociálních věcí a kultury

Řeší:

AGENDA PÉČE O STARÉ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

Při péči o staré a zdravotně postižené občany je občanům poskytováno sociální poradenství, podávány informace o zařízeních sociálních služeb, o službách sociální péče. Pracovnice jsou občanům nápomocny při vyřizování jejich záležitostí, navrhují řešení sociální situace, provádějí sociální šetření. Je vedena evidence osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům.

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění nebo dávky sociální péče

Občanům, kteří zejména ze zdravotních důvodů nejsou schopni sami přijímat a hospodařit s důchodem nebo dávkou sociální péče, může obec ustanovit zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění nebo dávky sociální péče.

Žádost se podává na odboru sociálních věcí v místě trvalého bydliště osoby, které bude zvláštní příjemce ustanoven.

Péče o občany zbavené či omezené ve způsobilosti k právním úkonům

Sociální pracovníci vedou evidenci občanů zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům. Občanům, u nichž vykonává funkci opatrovníka statutární město Ostrava, spravují veškeré jejich finanční a osobní záležitosti.

 

AGENDA TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

V rámci terénní sociální práce se realizují činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování občanů, zejména přímá práce s klientem.

Změny v oblasti poskytování nepojistných dávek (dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro občany se zdravotním postižením)

V souvislosti s legislativními změnami v rámci Sociální reformy I. dochází k celé řadě změn při rozhodování o sociálních dávkách a v podmínkách pro jejich přiznání.

Dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby zdravotně postižené jsou od 1.1.2012 v působnosti Úřadu práce ČR. Žádosti o tyto dávky přijímají, rozhodují o nich a vyplácejí je kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle místa trvalého bydliště žadatele.

Pro občany městského obvodu Michálkovice se toto kontaktní pracoviště nachází na adrese Moravská Ostrava, Husova 7 (dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči) a na adrese Moravská Ostrava, 30. dubna 3130/2d (dávky pro osoby se zdravotním postižením). Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Detašované pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí v Ostravě bude sídlit v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (Jazyková škola), vchod z ul. Zelené.

Podrobnější informace o dávkovém systému a změnách podmínek pro přiznání jednotlivých dávek najdete na internetových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje www.kr-moravskoslezsky.cz (záložka Veřejná správa – Sociální věci)