Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Vydání rybářského lístku

Poslední změna: Pátek 27.02.2015 08:38 by Kollárová Helena

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání rybářského lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
  Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  První rybářský lístek se vydává žadateli v případě, doloží-li své kvalifikační předpoklady tj. osvědčení o získané kvalifikaci (vydává zpravidla Český rybářský svaz). Kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

  Druhý a další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.

  Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

  • dříve vydaným rybářským lístkem,
  • jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku,
  • osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
  • rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

  Postup vyřízení:

  1. Podání žádosti na místě a věcně příslušném úřadu.
  2. Ověření údajů o žadateli.
  3. Zaplacení správního poplatku (v hotovosti).
  4. Vyhotovení rybářského lístku (zpravidla na počkání v úřadních hodinách).

  Vydání rybářského lístku bude odepřeno osobám, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo které se v posledních třech letech dopustily přestupku nebo trestného činu na úseku rybářství!

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost je nutné podat na obecní úřad  obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého  pobytu. Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou  působností, v jehož obvodu se zdržují.

  Rybářské lístky pro občany s trvalým  pobytem na území statutárního města Ostravy vydávají příslušné úřady  městských obvodů dle místa trvalého pobytu žadatele.

  Pro občany s trvalým pobytem v obcích Vratimov, Šenov, Stará Ves nad  Ondřejnicí, Václavovice, Velká Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov,  Klímkovice, Vřesina, Zbyslavice a Olbramice vydává rybářské lístky  Magistrát města Ostravy - odbor ochrany životního prostředí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V úředních hodinách Úřadu městského obvodu Michálkovice, Československé armády 106, Ostrava-Michálkovice.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti je nutné přiložit doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6).

  Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (např. rodný list, průkaz pojištěnce, studentský průkaz, apod.).

  K úhradě správního poplatku peněžní hotovost.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Rybářský lístek s dobou platnostiČástka
  1 rok 100,--
  1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50,--
  3 roky 200,--
  3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,--
  10 let 500,--
  10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250,--

  Poplatky se hradí v hotovosti u příslušného úřadu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě odmítnutí vydání rybářského lístku, se můžete do 15 dnů ode  dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského  kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Kdo chytá ryby bez rybářského lístku, dopouští se:

  • přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a může mu být uložena pokuta až do výše 8 000,- Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku.
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  16.01.2017

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »