Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Nájem, výpůjčka pozemku, vstup na pozemek, věcné břemeno (služebnost), prodej pozemku, výkup a směna pozemku

Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 13:19

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nájem, výpůjčka pozemku, vstup na pozemek, věcné břemeno (služebnost), prodej pozemku, výkup a směna pozemku

 2. Základní informace k životní situaci

  NÁJEM POZEMKU

  Upravují příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Před jednáním v radě o nájemci a výši nájmu, musí být radou schválen záměr nájmu a tento záměr musí být vyvěšen na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů.

  VÝPŮJČKU POZEMKU

  Upravují příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.  Před rozhodnutím v radě o výpůjčce pozemku na dobu delší než 30 dnů, musí být radou schválen záměr výpůjčky a tento záměr musí být zveřejněn na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů.

  VSTUP NA POZEMEK

  Povolení vstupu na pozemek v majetku statutárního města Ostravy ve správě MOb Michálkovice podléhá souhlasu Rady MO Michálkovice a slouží jako podklad pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu.

  VĚCNÉ BŘEMENO (SLUŽEBNOST)

  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti (BVB) a následující zřízení věcného břemene – služebnosti (VB) na pozemcích svěřených do správy MOb Michálkovice podléhá rozhodnutí Rady městského obvodu Michálkovice. Úhrada za zřízení VB – služebnosti je od 25.8.2014 stanovena následovně:

  Úhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti (inženýrské sítě) je stanovena ve výši 300 Kč/m + DPH v zákonné výši. Pokud přesáhne délka věcného břemene v běžných metrech 10m je úhrada za zřízení věcného břemene stanovena na 200 Kč/m + DPH v zákonné výši.

  Zvlášť je pak stanovena úhrada za zřízení služebnosti stezky a cesty, která je stanovena ve výši 300 Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

  V případě, že celková výše úhrady nedosáhne 1000,-Kč, je stanovena minimální úhrada vždy 1000 Kč + DPH v zákonné výši.

  Nevyzve-li budoucí oprávněný vlastníka k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ani do 18 měsíců ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, povinnost uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zaniká. Budoucí oprávněný je povinen uhradit na účet vlastníka smluvní pokutu ve výši 90% úhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti.

  PRODEJ POZEMKU

  Upravují příslušná ustanovení zákonač.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Před jednáním o prodeji pozemku, který netvoří funkční celek s bytovým nebo rodinným domem (dvorek, zastavěná plocha, příjezd apod.), je vydán Zastupitelstvem MOb Michálkovice souhlas se záměrem prodeje. O záměru prodeje rozhodne zastupitelstvo města Ostravy a tento je zveřejněn na úřední desce úřadu a na webové stránce, po dobu minimálně 15 dnů.

  VÝKUP POZEMKU

  Po doporučení Rady MOb Michálkovice a vyslovení souhlasu Rady města Ostravy s nabytím nemovitého majetku, rozhodne o výkupu Zastupitelstvo MOb. Michálkovice.

  SMĚNY POZEMKU vyřizuje statutární město Ostrava – majetkový odbor (žádosti o směnu posílejte na adresu Magistrát města Ostrava, vedoucí odboru majetkového, Ing. Josef Kavala, 729 30, Prokešovo náměstí 8.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba v plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na  ÚMOb  Michálkovice, Československé armády 106, 715 00 Ostrava
  • podáním žádosti nebo dotazu na e-mailovou adresu úřadu posta@michalkovice.cz
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V úředních hodinách Úřadu městského obvodu Michálkovice, Československé armády 106, Ostrava-Michálkovice, Ing. Helena Kollárová, tel.: 599 415 110.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad pro prokázání totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatel o uzavření věcného břemene (služebnosti) a kupující pozemku po uzavření smlouvy musí dodat pro návrh na vklad do katastru nemovitostí kolek v zákoně stanové výši 1.000,-Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datovou schránku úřadu, e-mailovou adresu úřadu posta@michalkovice.cz

   

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »