Radnice

Nájem, výpůjčka pozemku, vstup na pozemek, věcné břemeno (služebnost), prodej pozemku, výkup a směna pozemku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nájem, výpůjčka pozemku, vstup na pozemek, věcné břemeno (služebnost), prodej pozemku, výkup a směna pozemku

 2. Základní informace k životní situaci

  NÁJEM POZEMKU

  Upravují příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Před jednáním v radě o nájemci a výši nájmu, musí být radou schválen záměr nájmu a tento záměr musí být vyvěšen na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů.

  VÝPŮJČKA POZEMKU

  Upravují příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.  Před rozhodnutím v radě o výpůjčce pozemku na dobu delší než 30 dnů, musí být radou schválen záměr výpůjčky a tento záměr musí být zveřejněn na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů.

  VSTUP NA POZEMEK

  Povolení vstupu na pozemek v majetku statutárního města Ostravy ve správě MOb Michálkovice podléhá souhlasu Rady MOb Michálkovice a slouží jako podklad pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu.

  VĚCNÉ BŘEMENO (SLUŽEBNOST)

  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti (BVB) a následující zřízení věcného břemene – služebnosti (VB) na pozemcích svěřených do správy MOb Michálkovice podléhá rozhodnutí Rady městského obvodu Michálkovice. Úplata za zřízení VB – služebnosti je stanovena následovně:

  Úplata za zřízení věcného břemene - služebnosti je stanovena ve výši 400 Kč/m za každý i započatý metr + DPH v zákonné výši a v případě, že celková výše úplaty nepřesáhne 2.000 Kč, bude celková výše úplaty vždy činit 2.000 Kč + DPH v zákonné výši.

  Úplata za zřízení věcného břemene - služebnosti je stanovena ve výši 500 Kč/m2 za každý i započatý metr + DPH v zákonné výši a v případě, že celková výše úplaty nepřesáhne 2.000 Kč, bude celková výše úplaty vždy činit 2.000 Kč + DPH v zákonné výši.

  Úplata za zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., je stanovena ve výši určené dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle skutečného zaměření rozsahu dle geometrického plánu pro zřízení věcného břemene. Úplata je dále navýšena o bonifikaci ve výši 20%, maximálně však o 20.000 Kč. V případě, že by celková výše úplaty, včetně bonifikace, vypočtená dle platné oceňovací vyhlášky nepřesáhla 2.000 Kč, bude úplata činit 2.000 Kč. K úplatě bude vždy připočtena DPH v zákonné výši.

   

  PRODEJ POZEMKU

  Upravují příslušná ustanovení zákonač.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Před jednáním o prodeji pozemku, který netvoří funkční celek s bytovým nebo rodinným domem (dvorek, zastavěná plocha, příjezd apod.), je vydán Zastupitelstvem MOb Michálkovice souhlas se záměrem prodeje. O záměru prodeje rozhodne zastupitelstvo města Ostravy a tento je zveřejněn na úřední desce úřadu a na webové stránce, po dobu minimálně 15 dnů.

  VÝKUP POZEMKU

  Po doporučení Rady MOb Michálkovice a vyslovení souhlasu Rady města Ostravy s nabytím nemovitého majetku, rozhodne o výkupu Zastupitelstvo MOb Michálkovice.

  SMĚNY POZEMKŮ vyřizuje statutární město Ostrava – majetkový odbor (žádosti o směnu posílejte na adresu Magistrát města Ostrava, vedoucí odboru majetkového, 729 30, Prokešovo náměstí 8).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba v plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na  ÚMOb  Michálkovice, Československé armády 106, 715 00 Ostrava
  • podáním žádosti nebo dotazu na e-mailovou adresu úřadu posta@michalkovice.ostrava.cz
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V úředních hodinách Úřadu městského obvodu Michálkovice, Československé armády 106, Ostrava-Michálkovice

  Ing. Helena Kollárová, tel.: 599 415 110 (pronájem pozemku, věcné břemeno - služebnost)

  Hana Malinová, tel.: 599 415 114 (prodej a směna pozemku)

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad pro prokázání totožnosti.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatel o uzavření věcného břemene (služebnosti) a kupující pozemku po uzavření smlouvy musí dodat pro návrh na vklad do katastru nemovitostí kolek v zákoně stanové výši 2.000,-Kč

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datovou schránku úřadu, e-mailovou adresu úřadu posta@michalkovice.cz

   

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  06.11.2023

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno