Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městského obvodu má 15 členů. Je voleno občany městského obvodu na čtyřleté funkční období. Do jeho působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje města, hospodaření se svěřeným majetkem, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu městského obvodu, volba, zřizování a ustanovení orgánů městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu zasedá podle schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva městského obvodu jsou veřejná a občané mají právo vystoupit k jednotlivým bodům programu.

Složení zastupitelstva

Členové městského obvodu Michálkovice

Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městského obvodu. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice zřídilo ve volebním období 2022 - 2026 dva výbory, a to finanční výbor a kontrolní výbor.