Rada

Rada městského obvodu je volena zastupitelstvem městského obvodu a je pětičlenná.

Komise rady

Rada městského obvodu si jako své iniciativní a poradní orgány může zřídit komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě městského obvodu. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti obce podle § 103 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědná radě městského obvodu. Rada městského obvodu ze dne 21.12.2022 č.u. 0070/RMObM-Mich/226/3, rozhodla o zřízení komisí rady a jmenování předsedů a členů komisí.