Komise rady

Rada městského obvodu si jako své iniciativní a poradní orgány může zřídit komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě městského obvodu. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti obce podle § 103 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědná radě městského obvodu.