Orgány samosprávy

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městského obvodu má 15 členů. Je voleno občany městského obvodu na čtyřleté funkční období. Do jeho působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje města, hospodaření se svěřeným majetkem, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu městského obvodu, volba, zřizování a ustanovení orgánů městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu zasedá podle schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva městského obvodu jsou veřejná a občané mají právo vystoupit k jednotlivým bodům programu.

Rada

Rada městského obvodu je volena zastupitelstvem městského obvodu a je pětičlenná.

Starosta

Starosta městského obvodu je volen zastupitelstvem městského obvodu.