Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Provozní řád klubu

Poslední změna: Čtvrtek 17.01.2019 18:46
Provozní řád schválený zřizovatelem klubu obsahuje základní pravidla činnosti klubu.

Provozní řád otevřeného klubu pro děti a mládež v Michálkovicích

 

Čl. 1 Základní ustanovení o činnosti klubu 

 1. Otevřený klub pro děti a mládež je provozován městským obvodem Michálkovice.
 2. Prostory klubu tvoří suterénní prostory ÚMOb Michálkovice. Přilehlá zahrada není součástí otevřeného klubu, ale může být návštěvníky klubu po dohodě s pracovníkem klubu využita pro realizaci her s vypůjčenými předměty. Herní zařízení umístěné na přilehlé zahradě není součástí otevřeného klubu.
 3. Otevřený klub je určen pro děti a mládež ve věku 6 – 18 let.
 4. Provozní dobu klubu určuje provozovatel a informuje návštěvníky obvyklým způsobem.
 5. Činnosti provozované v klubu:
  1. Volné činnosti (návštěvníci se na základě svého zájmu volí aktivitu pod nepřímým dohledem pracovníků klubu). Návštěvníci volných aktivit nepodléhají registraci – mohou do klubu volně přicházet a odcházet z něj a věnovat se nabízeným aktivitám při respektování pravidel stanovených tímto provozním řádem.
  2. Organizované činnosti – na základě rozhodnutí provozovatele může být vyčleněn časový prostor pro organizované aktivity (kroužky, výlety, turnaje, apod.). V čase vyčleněném pro organizované aktivity obvykle nebudou probíhat v klubu volné aktivity. Pro účast na organizovaných aktivitách může být provozovatelem požadována předchozí registrace návštěvníků, souhlas zákonných zástupců, poplatek na úhradu části nákladů a může být omezena kapacita.
 6. Rozvrh volných a organizovaných aktivit bude předem zveřejněn na internetových stránkách městského obvodu, vyvěšen v prostorách klubu a zveřejněn jiným obvyklým způsobem. Takto budou zveřejněny i podmínky organizovaných aktivit.
 7. Provozovatel neručí za ztrátu osobních věcí odložených v klubu.
 8. Provozovatel nezabezpečuje pro návštěvníky pitný režim ani stravování.
 9. Provozovatel zodpovídá za údržbu a odstraňování závad v prostorách klubu.

 

Čl. 2 Pravidla pro návštěvníky klubu 

 1. Návštěvníci se musí řídit pokyny pracovníků klubu.
 2. Hry, hrací a pracovní potřeby a další věci si návštěvníci vypůjčují. Půjčování věcí je možné až po zapsání jména do výpůjčního sešitu. Po použití je návštěvník povinen vypůjčenou věc vrátit, o čemž je učiněn záznam ve výpůjčním sešitu.
 3. S vypůjčenými věcmi je nutné zacházet šetrně, protože slouží všem návštěvníkům. Zapůjčené potřeby se smí používat jen k účelům, k nimž jsou určeny.
 4. Návštěvník nemanipuluje svévolně s elektrickými přístroji a s jiným náčiním a materiálem.
 5. Návštěvník nesmí manipulovat s elektrickými rozvody.
 6. Návštěvník hlásí jakékoliv poškození zařízení klubu ihned přítomnému pracovníkovi klubu.
 7. Návštěvník uklidí po skončení aktivity své pracovní místo.
 8. Návštěvníci se chovají tak, aby svým chováním neohrozili sebe ani ostatní děti.
 9. V prostorách klubu a v jeho bezprostředním okolí je přísný zákaz kouření, užívání drog a omamných látek a pití alkoholických nápojů. Návštěvníci pod vlivem alkoholu mají vstup do klubu zakázán.
 10. V prostorách klubu dodržují návštěvníci zásady slušného chování a vyhýbají se používání vulgarismů.
 11. Mezi návštěvníky je zakázána jakákoliv forma násilí.
 12. Veškeré úrazy jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkům klubu, kteří zraněné ošetří, popř. se o ně dále postarají.
 13. Návštěvníci nenosí do prostor klubu nadbytečnou hotovost či cennosti. Krádeže a poškození cizích věcí budou nahlášeny na policii.
 14. Návštěvníci mohou být postiženi sankcemi za porušení pravidel, a to zejména za neuposlechnutí pokynů pracovníka otevřeného klubu, slovní napadení jiného návštěvníka či pracovníka klubu, odcizení cizí věci, úmyslné poškození zařízení klubu, velmi hrubé chování nebo slovní napadení jiného návštěvníky či pracovníka klubu, fyzické napadení jiného návštěvníka či pracovníka klubu. Sankce mohou mít dle míry intenzity porušení pravidel podobu vyhoštění daného návštěvníka z klubu, časově omezeného či neomezeného zákazu vstupu do klubu. Porušení zákonů bude rovněž oznámeno příslušným státním orgánům.

 

Čl. 3 Pravidla pro pracovníky 

 1. Pracovník koordinuje činnosti návštěvníků, vypůjčuje hry, hrací a pracovní potřeby a další věci návštěvníkům, pořizuje o jejich vypůjčení záznam ve výpůjčním sešitě, poučí návštěvníky o správném užívání vypůjčených věcí a dohlíží na to, zda je takto využívají.
 2. Po skončení aktivity zkontroluje pracovník technický stav inventáře.
 3. Pracovník dodržuje stanovenou dobu činností dle časového plánu otevřeného klubu.
 4. Pracovník je přítomen v prostorách otevřeného klubu po celou dobu provozu.
 5. Pracovník dodržuje bezpečnost práce a chrání zdraví své i návštěvníků.
 6. Pracovník dbá na dodržování zásad bezpečnosti a dodržování pravidel tohoto provozního řádu návštěvníky a poučí je o těchto pravidlech.
 7. V případě úrazu či náhlého zhoršení zdravotního stavu návštěvníka provede pracovník ošetření, přivolá pomoc a zapíše záznam o úrazu.
 8. Po ukončení provozu klubu, službu konající pracovník zkontroluje celý objekt, uzamkne dveře klubu, zkontroluje vypnutí všech elektrospotřebičů a ostatních elektrických zařízení, zhasne světla, zavře okna a objekt uzamkne.
 9. Pracovník dodržuje další vnitřní předpisy vydané provozovatelem pro činnost otevřeného klubu.
 10. Pracovník je povinen provozovateli nahlásit závady na zařízení klubu.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »