Nařízení Státní veterinární správy

4/1 2023

 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:   

Výskyt nákazy a poučení o nákaze


(1) vydávána za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní
aviární influenzy (dále jen nákaza), která byla potvrzena v k.ú. 715085, Bartovice (okres
Ostrava).


(2) Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu.
Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky
projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na
hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může
dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě
vnímavé. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci.
K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků nebo nepřímo pomocí
kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí.
Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí.
Rozlišuje se vysoce patogenní forma aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní forma aviární
influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U
HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné
savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

INFORMACE K PROVEDENÍ SOUPISU PTÁKŮ NA HOSPODÁŘSTVÍ

   K účelu splnění povinnosti výše uvedeného nařízení, žádáme   chovatele drůbeže v městské části Michálkovice, aby se neprodleně dostavili na Úřad městského obvodu Michálkovice, za účelem vyplnění nezbytných formulářů, a to nejpozději do 10.01.2023 

              kontaktní osoba MOb Michálkovice

Bc. Jaromíra Valder Jakubcová, tel. 599 415 116, mobil 602 615 373

 

Nařízení Státní veterinární správy

Čl. 2
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
(1) Ochranným pásmem se stanovují:
a) Celá následující katastrální území:
715085 Bartovice, 715018 Radvanice, 762342 Šenov u Ostravy
b) Část následujících katastrálních území:
642720 Horní Datyně – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská
a ul. Václavovická, 637734 Šumbark – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří
ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží, 720488 Petřvald u Karviné –
jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul.
Šumbarská, 785601 Vratimov – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul.
Buničitá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická 


(2) Pásmem dozoru se stanovují:
a) Celá následující katastrální území:
613398 Bruzovice, 637556 Havířov-město, 637696 Bludovice, 637742 Prostřední Suchá,
637777 Dolní Suchá, 644404 Horní Suchá, 642401 Horní Bludovice, 642410 Prostřední
Bludovice, 663051 Kaňovice, 664103 Karviná-Doly, 684899 Lískovec u Frýdku-Místku,
704946 Nová Bělá, 712035 Oprechtice ve Slezsku, 712361 Orlová, 712434 Lazy u Orlové,
712493 Poruba u Orlové, 712531 Horní Lutyně, 713520 Moravská Ostrava, 713767 Přívoz,
713830 Mariánské Hory, 714941 Muglinov, 713937 Nová Ves u Ostravy, 713970 Zábřeh-
Hulváky, 714071 Vítkovice, 714089 Zábřeh, 714224 Kunčice nad Ostravicí, 714241
Kunčičky, 714305 Zábřeh nad Odrou, 714534 Hrabová, 714585 Hrabůvka, 714691
Heřmanice, 714747 Michálkovice, 714828 Slezská Ostrava, 714917 Hrušov, 715620
Výškovice u Ostravy, 718211 Paskov, 744441 Rychvald, 745197 Řepiště, 746983 Sedliště
ve Slezsku, 751928 Pitrov, 751944 Dolní Soběšovice, 753661 Stará Bělá, 776033
Václavovice u Frýdku-Místku, 785971 Vrbice nad Odrou, 789216 Záblatí u Bohumína,
794139 Žabeň, 796514 Žermanice, 798894 Dubina u Ostravy, 628905 Dolní Datyně


b) Část následujících katastrálních území:
642720 Horní Datyně – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul.
Václavovická, 637734 Šumbark – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul.
Školní, ul. Lidická, ul.Opletalova a ul. U Nádraží, 720488 Petřvald u Karviné –
severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul.
Šumbarská, 785601 Vratimov – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničitá,
ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická, 688371 Lučina – západní část katastrálního
území, kdy hranici tvoří silnice č.4737, 766577 Horní Těrlicko – západní část katastrálního
území, kdy hranici tvoří vodní nádrž Těrlicko a řeka Stonávka, 766607 Dolní Těrlicko –
západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří vodní nádrž Těrlicko, 631167 Doubrava
u Orlové – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice vedoucí od čísla
popisného 608 přes Doubravský kopec k hasičské zbrojnici a dále ke křižovatce se silnicí
č. 47215, silnice č. 47215 a silnice č. 47214
(3) Pro účely tohoto nařízení se uzavřeným pásmem rozumí ochranné pásmo a pásmo
dozoru.

čl. 3 Opatření v uzavřeném pásmu
(1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:
a) provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, chovů, kde
jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř (dále jen chovaní
ptáci), a to soupis pro hospodářství v ochranném pásmu a pásmu dozoru zvlášť,
který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu
či hospodářství (počet drůbeže lze odhadnout); tento soupis předat KVS nejpozději
do 11.01.2023 prostřednictvím následujících webových formuláře na webových stránkách


Státní veterinární správy:
soupis chovatelů v ochranném pásmu formulář
https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-vobci/#
pasmo=BARTOVICE-KVST-2023-3km
soupis chovatelů v pásmu dozoru formulář
https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-vobci/#
pasmo=BARTOVICE-KVST-2023-10km


b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze
zejména mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci,
pozorovateli ptáků;
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení
uhynulých volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním
podnikem; tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VPŽP 2. kategorie - Není
určeno ke krmení zvířat“; neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočišného původu
asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádoby
účinným dezinfekčním přípravkem;
d) spolupracovat s KVS při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně
žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo
nemocných ptáků;


(2) Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:
a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit
umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva
do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí
vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; neníli
to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být
uzavřeny na některém jiném místě v témže hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s
drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto
případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím
ptactvem;


b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či
chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů
o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVS na nepřetržitě
dostupnou krizovou linku +420 720 995 203;

c) používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky
vhodné k tlumení nákazy;


d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou
v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je
opouštějí, a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření
nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;


e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v
aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVS
na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do
prostor, kde jsou ptáci chováni;


f) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně;


g) poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení
soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 10.01.2023.
a. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)
b. Adresa (sídlo) chovatele
c. Kontaktní osoba
d. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
e. Adresa místa chovu ptáků
f. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora…)
g. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
i. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky)
ii. Vodní (husy, kachny)
iii. Ostatní (pštros, pávi)
iv. Holubi
v. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo a
ostatní)
vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení.

INFORMACE K PROVEDENÍ SOUPISU PTÁKŮ NA HOSPODÁŘSTVÍ

   K účelu splnění povinnosti výše uvedeného nařízení, žádáme   chovatele drůbeže v městské části Michálkovice, aby se neprodleně dostavili na Úřad městského obvodu Michálkovice, za účelem vyplnění nezbytných formulářů, a to nejpozději do 10.01.2023 

              kontaktní osoba MOb Michálkovice

Bc. Jaromíra Valder Jakubcová, tel. 599 415 116, mobil 602 615 373


h) umožnit KVS provedení kontrol v chovu vnímavých zvířat k nákaze HPAI s případným
odběrem vzorků.


(3) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:
a) přemisťovat celá těla mrtvých volně žijících a chovaných ptáků nebo jejich částí z
uzavřeného pásma ke zpracování nebo k neškodnému odstranění v podniku schváleném
pro uvedené účely v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009;
b) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo
jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i
veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s
účinnou dezinfekční látkou; uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají
zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;
c) provádět přepravu zvířat a produktů přes uzavřené pásmo
1. bez zastávky nebo vykládky v uzavřeném pásmu;
2. s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic a
3. s vyhýbáním se blízkosti zařízení, která chovají ptáky;

d) přepravovat vedlejší produkty živočišného původu pocházející z uzavřeného pásma a
přepravované mimo toto pásmo pouze s veterinárním osvědčením vydaným úředním
veterinárním lékařem KVS, které upraví podmínky jejich přemístění z uzavřeného pásma,
KVS může rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla za podmínek stanovených v nař.
2020/687;
e) provádět odběr vzorků v chovech či hospodářstvích v uzavřeném pásmu, která chovají
drůbež nebo volně žijící ptáky, k jiným účelům než k potvrzení nebo vyloučení nákazy
pouze na základě povolení vydaného ze strany KVS;
f) používat k přemísťování chovaných ptáků a produktů z nich v rámci uzavřeného pásma,
z něj, do něj a přes něj pouze takové dopravní prostředky splňující tyto požadavky:

1. dopravní prostředky musí být konstruovány a udržovány tak, aby se zabránilo
jakémukoli úniku nebo útěku zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko
pro zdraví zvířat;
2. po každé přepravě zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví
zvířat ihned musí být dopravní prostředky vyčištěny a vydezinfikovány a v případě
potřeby následně znovu vydezinfikovány a v každém případě vysušeny nebo
ponechány vyschnout před každým novým naložením zvířat nebo produktů,
přičemž čištění a dezinfekce dopravního prostředku musí být provedeny
přípravkem s účinnou dezinfekční látkou a náležitě zdokumentovány.


Čl. 4
Další opatření v uzavřeném pásmu, doba jejich trvání
(1) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:
a) zákaz přemisťování (pro účely tohoto nařízení se tím rozumí včetně nákupu, prodeje,
darování apod.) chovaných ptáků z a do hospodářství či chovů umístěných v uzavřeném
pásmu;
b) zákaz přemisťování vedlejších produktů živočišného původu (dále jen VPŽP) z ptáků
z hospodářství či chovů kromě celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, tj. např. odvoz či
rozmetání použité podestýlky, hnoje, kejdy nebo použitého steliva,
c) zákaz doplnění stavů pernaté zvěře a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí
v uzavřeném pásmu;
d) zákaz lovu pernaté zvěře;
e) zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek zvířat a jiné shromažďování ptáků;
f) zákaz přemisťování násadových vajec z hospodářství či chovů v uzavřeném pásmu;
g) zákaz přemisťování čerstvého masa včetně drobů z chovaných a volně žijících ptáků z
chovů, jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou v ochranném pásmu;
h) zákaz přemisťování masných výrobků získaných z čerstvého masa drůbeže
z potravinářských podniků v ochranném pásmu, pokud tyto nebyly ošetřeny způsobem
uvedeným v příloze VII nař. 2020/687;
i) zákaz přemisťování vajec či tekutých vajec k lidské spotřebě z hospodářství či
potravinářských podniků v ochranném pásmu;

(2) Na základě žádosti o výjimku může KVS rozhodnout za podmínek stanovených nař.
2020/687 o povolení výjimky ze zákazů uvedených v odst. 1., které jsou rozdílné pro ochranné
pásmo a pro pásmo dozoru.
(3) Opatření podle tohoto článku se zruší pro ochranné pásmo tehdy, pokud uplynula doba
21 dní od vydání tohoto nařízení Státní veterinární správy a byly splněny další podmínky v
souladu s článkem 39 nař. 2020/687. Po zrušení ochranného pásma budou nadále
uplatňovány v celém uzavřeném pásmu opatření jako pro pásmo dozoru.
(4) Opatření podle tohoto článku se zruší pro pásmo dozoru tehdy, pokud uplynula doba 9
dní od zrušení opatření pro ochranné pásmo a byly splněny další podmínky v souladu s
článkem 55 nař. 2020/687.
Čl. 5
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných
veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního
zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 6
Poučení
Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady
nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření
nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na
člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které
o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí
stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě
zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních
činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.
Čl. 7
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o
Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z
důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti
okamžikem jeho vyhlášení formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas
vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.
(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních
úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské
veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních
předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení
vyrozuměna.


V Ostravě dne 03.01.2023


MVDr. Severin Kaděrka
ředitel
Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Moravskoslezský kraj
podepsáno elektronicky