Referent stavebního úřadu

Řeší:

Působnost podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

  • vydává územní rozhodnutí pro umístění jednoduchých staveb a jejich změn, územní rozhodnutí o využití území do výměry 1 ha, a územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků,
  • přijímá ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací,
  • vydává stavební povolení nových staveb a změn dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy),
  • vydává kolaudační rozhodnutí (povoluje užívání) dokončených staveb,
  • svými pověřenými pracovníky vykonává státní stavební dohled,
  • povoluje a nařizuje odstraňování staveb,
  • ukládá pokuty dle stavebního zákona

Provádí výkon státní správy dle zákona o pozemních komunikacích, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, vodního zákona a zákona vodovodech a kanalizacích.