Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Sociálně právní ochrana dětí

Poslední změna: Pondělí 28.07.2014 16:37

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Pro občany s trvalým pobytem na území městského obvodu Michálkovice agendu sociálně právní ochrany dětí nevykonává Úřad městského obvodu Michálkovice, ale Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor sociálních věcí, Gagarinovo nám., Ostrava-Slezská Ostrava.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Sociálně právní ochrana dětí

 2. Základní informace k životní situaci

  Sociálně právní ochranou dětí (dále jen SPOD) se rozumí zejména:

  a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

  b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

  c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

   

  SPOD se zaměřuje zejména na

  • děti, jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnost plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykovávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.
  • děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
  • děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (např. zanedbávají školní docházku, požívají alkohol, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo opakovaně páchají přestupky atd.)
  • děti, které se dopouštějí útěků od rodičů (nebo jiných osob odpovědných za výchovu – dále jen jiných odpovědných osob)
  • děti, na kterých byl spáchán trestný čin nebo je zde podezření ze spáchání takového činu
  • děti, které jsou na základě žádosti rodičů (nebo jiných odpovědných osob) opakovaně nebo dlouhodobě (déle než 6 měsíců) umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti
  • děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči (nebo jinými odpovědnými osobami)
  • které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů (nebo jiných odpovědných osob). 
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • rodič nebo jiná odpovědná osoba
  • dítě - má právo samo požádat orgány SPOD, školy, školská zařízení, zdravotnická zařízení atd. o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv, a to i bez vědomí rodičů (nebo jiných odpovědných osob. Dítě schopné samo formulovat své názory, má právo pro účely SPOD tyto názory vyjadřovat při projednávání záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů (nebo jiných odpovědných osob).
  • školy, zdravotnická zařízení, policie a jiné instituce
  • každá osoba je oprávněna (a také povinna) upozornit orgán SPOD na situaci, kdy se dítě ocitlo v ohrožení, je vystaveno nevhodným podmínkám, ocitlo se bez péče apod. Upozornit lze osobně, telefonicky, emailem, písemně, a to i anonymně. Osoba oznamující tuto informaci má právo na zachování anonymity, a to v souladu § 57 zákona š. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Oznámení na situaci dítěte je zaprotokolováno, orgán SPOD provede sociální šetření (v bydlišti dítěte, v rodině, příp. ve škole, u lékaře atd.). Získané informace vyhodnotí a navrhne nejvhodnější řešení. Orgán SPOD nabízí také poradenství, působí na obnovení narušených funkcí rodiny, nabídne kontakty a pomoc dalších institucí a sociálních služeb, atd.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Na základě oznámení o situaci, podnětu od spolupracujících institucí atd., situace je řešena bez zbytečného odkladu, a to podle její konkrétní povahy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor sociálních věcí, Gagarinovo nám., 71500 Ostrava-Slezská Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Sociální pracovník

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně s výjimkou pobytu dítěte ve výchovně rekreačním táboře, pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a správy jmění dítěte. Rodiče nebo jejich zástupci při nahlížení do spisové dokumentace mají právo pořizovat za úhradu kopie - poplatek 15,- Kč za stránku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Situace je řešena bez zbytečného odkladu dle možností pracovníků, příp. spolupracujících institucí. Obecně platí lhůty uvedené ve správním řádu, v případě ohrožení dítěte je situace řešena neprodleně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Každý, kdo může k situaci podat relevantní informace, fyzické i právnické osoby, státní i nestátní organizace působící v sociální oblasti (azylové domy, krizová centra, centra pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Bílý kruh bezpečí, Fond ohrožených dětí, krizové centrum, diagnostické ústavy, dětské domovy atd.), lékaři, učitelé, probační úředníci, policie atd.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s orgánem SPOD, pokud je potřeba k řešení situace.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o SPOD)

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je vždy ve správním rozhodnutí uvedeno.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Na výzvu orgánů SPOD jsou státní orgány, zaměstnavatelé, další právnické osoby, zejména školy, školská, zdravotnická a jiná obdobná zařízení, povinni sdělit bezplatně údaje potřebné podle tohoto zákona pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání pověření, nebrání-li tomu zvláštní právní předpis.

   

  Rodiče (nebo jiné odpovědné osoby) jsou povinni s orgány SPOD spolupracovat, na výzvu se dostavovat k osobnímu jednání, předložit listiny a další doklady a poskytnout nezbytné informace k výkonu sociálně právní ochrany. Dále jsou povinni umožnit návštěvu zaměstnance orgánu SPOD v obydlí, případně v jiném prostředí, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života  nebo zdraví nebo pro ochranu jeho práv. Neplní-li tyto povinnosti může být uložena pořádková pokuta do 20 000,- Kč. Pokutu lze uložit opakovaně. Zákon o sociálně právní ochraně v části správní delikty vyjmenovává přestupky na úseku SPOD, a také stanoví výši sankcí dle druhu přestupku až do výše 20 000,- Kč, 50 000,- Kč či 200 000,- Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Občan má možnost se obrátit na odbor sociálních věcí. Kromě sociálně právní ochrany dětí odbor spravuje také agendu péče o seniory, o občany se zdravotním postižením a o občany zbavené způsobilosti k právním úkonů, a také zahrnuje oddělení hmotné nouze. Odbor poskytuje také kontakty na další instituce, včetně zařízení poskytující sociální služby.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.07.2014

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »