Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

 3. 2. Důvod a způsob založení

   Ze zákona (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 4. 3. Organizační struktura
 5. 4. Kontaktní spojení

  ADRESA:

  Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava

  ÚŘEDNÍ HODINY:
  PO a ST: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
  podatelna, pokladna: PO a ST:  8:00-11:30 a 12:30-17:00
                               

  Elektronická podatelna: posta@michalkovice.ostrava.cz

  ID datové schránky : frpbzih

 6. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna a.s.
  č.účtu: 19-1649303369/0800

 7. 6. IČ obce

  00845451

 8. 7. DIČ

  CZ00845451

 9. 9. Žádosti o informace
  Místa, kde lze podat žádost o informaci:
  • podatelna Úřadu městského obvodu Michálkovice
   Způsob podání žádosti:
  Formulář (není podmínkou podání žádosti o informaci)
  • Formulář ve formátu word
  • Formulář ve formátu pdf
 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Podatelna Úřadu městského obvodu Michálkovice.

 11. 11. Opravné prostředky
  1. Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Úřadu městkého obvodu Michálkovice.
  2. O odvolání ve věci samostatné působnosti města rozhoduje Rada městského obvodu Michálkovice.
  3. O odvolání ve věci přenesené působnosti rozhoduje starosta městského obvodu Michálkovice.
  4. Poskytovatel, který vydal rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace, připravuje podklady pro jednání odvolacího orgánu.
  5. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání poskytovatelem, nejpozději do 30 a ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od doručení odvolání ve smyslu § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").
  6. Nerozhodne-li odvolací orgán v uvedené lhůtě o odvolání, má se za to, že odvolání zamítl.
  7. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
  8. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.
  9. Pokud zákon nestanoví jinak, postupuje se ve smyslu § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v odvolacím řízení podle správního řádu.
 12. 12. Formuláře
 13. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. 14. Předpisy

  Seznam nejdůležitějších předpisů, podle kterých městský obvod jedná a rozhoduje:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2006 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 15. 15. Úhrady za poskytování informací

  Tento sazebník stanoví v souladu s ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona. Tento sazebník byl schválen Radou městského obvodu Michálkovice dne 18.04.2023 usnesením číslo 0173/RMOb-Mich/2226/12. 

   

 16. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Rok 2023     

  ČísloDatumObsahMateriál
  1 13.02.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - Kontrolní výbor č. 1


               

  Rok 2022

  ČísloDatumObsahMateriál
  1 14.04.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - stavební úřad č. 1
  2 19.04.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - financování č. 2
  3 21.04.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - vývěsní skříňky č. 3
  4 27.04.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - Michálkovický zpravodaj č. 4
  5 25.05.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - Michálkovický zpravodaj č. 5
  6 20.06.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - různé č. 6
  7 24.06.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - rozpočet č. 7
  8 12.07.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - rozpočet č. 8
  9 21.07.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - stavební úřad č. 9
  10a 21.07.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - Milostivé léto, exekuce, trvalý pobyt  č. 10
  10b 21.07.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - Milostivé léto, exekuce, trvalý pobyt  č. 10
  11 10.08.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - odměny č. 11
  12 12.08.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - stavební úřad č. 12
  13 15.08.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - volby č. 13
  14 13.09.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - technický dozor stavebníka č. 14
  15 15.09.2022  Informace dle zák. 106/1999 Sb. - odměny  č. 15
  16 24.06.2022 Informace dle zák. 106/1999 Sb. - odměny č. 16

   

   

  Rok 2021

  ŽádostOdpověď
  1 Žádost Odpověď

  Rok 2020

  ŽádostOdpověď
  1 Žádost Odpověď
  2  Žádost  Odpověď

  Rok 2018

  ŽádostOdpověď
  1 Žádost Odpověď
  2 Žádost Odpověď

   Rok 2017

  ŽádostOdpověď
  1  Žádost Odpověď
  2  Žádost   Odpověď 
  3  Žádost

   Odpověď

  4  Žádost

   Odpověď

  5  Žádost

    Odpověď 

  Rok 2016

  ŽádostOdpověď
  1 Žádost Odpověď
  2 Žádost Odpověď

   Rok 2015

  ŽádostOdpověď
  1 Žádost Odpověď
  2 Žádost Odpověď
  3  Žádost  Odpověď
  4 Žádost  Odpověď

  Rok 2014

  ŽádostOdpověď
  1 Žádost Odpověď
  2 Žádost Odpověď
  3 Žádost Odpověď
  4 Žádost Odpověď
  5 Žádost Odpověď

   Rok 2013

  ŽádostOdpověď
  1 Žádost Odpověď
  2 Žádost Odpověď
  3 Žádost Odpověď
  4 Žádost Odpověď
  5 Žádost Odpověď
  6 Žádost Odpověď
 17. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Dosud nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

   

 18. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  Správcem registru oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích a evidenčním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti. V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými funkcionáři.

  Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 uvedeného zákona jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 uvedeného zákona je možné nahlížet na základě žádosti.

 19. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  -