Elektronická podatelna

 

Elektronická podatelna pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Michálkovice.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava

Úřední hodiny podatelny

pondělí

8:00-11:30 a 12:30-17:00

úterý

8:00-11:30 a 12:30-14:00

středa

8:00-11:30 a 12:30-17:00

čtvrtek

8:00-11:30 a 12:30-14:00

pátek

8:00-11:00

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

posta@michalkovice.ostrava.cz, tato elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

V případě, že elektronické podání nebude obsahovat zaručený elektronický podpis, nebude elektronickou podatelnou přijato (pro běžnou komunikaci používejte e-mail info@michalkovice.ostrava.cz).

 

Identifikátor datové schránky

frpbzih

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD se souborovým systémem ISO9660

USB FLASH (formát PC)

 

Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci:

*.PDF (Portable Document Format)

*.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

*.xml (Extensible Markup Language Document)

*.fo/zfo (602XML Filler dokument)

*.html/htm (Hypertext Markup Language Document)

*.odt (Open Document Text)

*.ods (Open Document Spreadsheet)

*.odp (Open Document Presentation)

*.txt/csv (prostý text)

*.rtf (Rich Text Format)

*.doc/docx (MS Word Document)

*.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

*.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

*.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)

*.png (Portable Network Graphics)

*.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

 

Potvrzení doručení datové zprávy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************************

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „XXXXXXXXXXX“ bylo doručeno DD.MM.RRRR HH:MM:SS na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem XXXXXXXX.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

e-podatelna ÚMOb Michálkovice

T: 599 415 108

posta@michalkovice.ostrava.cz

 

Zamítnutí datové zprávy a její vyřazení ze zpracování

PŘI NESPLNĚNÍ POŽADAVKU PŘÍLOH V PODPOROVANÉM FORMÁTU Z BODU BUDE AUTOMATICKY GENEROVÁNA TATO ZPRÁVA:

Dobrý den,

Vaše datová zpráva, kterou jste DD.MM.RRRR zaslal na elektronickou adresu podatelny byla zamítnuta a vyřazena ze zpracování.

Důvod zamítnutí:

Nepovolený formát.

Vaše zpráva obsahovala jeden nebo více příloh ve formátu, který není na seznamu akceptovaných příloh. Seznam akceptovaných příloh je v souladu s příslušnými právními předpisy uveden na našich internetových stránkách v sekci ELEKTRONICKÁ PODATELNA.

Děkujeme za pochopení

e-podatelna ÚMOb Michálkovice

T: 599 415 108


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:

 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • podání podle zákona č. 280/2009 sb., daňový řád
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • podání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 247/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

 

Upozornění

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 20MB.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu